Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

DANH SÁCH CÁC LỚP THỰC HIỆN KHẢO SÁT

DANH SÁCH CÁC LỚP THỰC HIỆN KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN, HỌC PHẦN VÀ HÀI LÒNG

SINH VIÊN BẤM CHỌN LỚP KHẢO SÁT DƯỚI ĐÂY ĐỂ KHẢO SÁT


-----------------------------------

CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 7

ĐHM K7

ĐHQL K7

ĐHTT K7

ĐHSD K7

ĐHCK K7

 

 

ĐH ĐIỆN K7

ĐH MAR K7

ĐHKT-K7

 

CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 4

ĐHM 1-14-K4

ĐHQL 1-K4

ĐHTT 1-2-K4

ĐHSD1-K4

ĐHCK1-K4

 

 

ĐH ĐIỆN 1-K4

ĐH MAR 1-K4


 

CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 5

ĐHM 1-12-K5

ĐHQL 1-2-K5

ĐHTT 1-2-K5

ĐHSD 1-K5

ĐHCK 1-K5

 

 

ĐH ĐIỆN 1-K5

ĐH MAR 1-K5


 

CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHOÁ 6

ĐHM-K6

ĐHQL-K6

ĐHTT-K6

ĐHSD-K6

ĐHCK 1-K6

 

 

ĐH ĐIỆN 1-K6

ĐH MAR 1-K6

ĐHKẾ TOÁN -1K6